SZKOLENIE KIEROWCÓW W ZAKRESIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) - w terminie 14.09.2015. ZAPRASZAMY !!!


Terminy najbliższego kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach:
Planowane rozpoczęcie kursu 04.09.2015 godz 8.00 WARUNKI PRZYJĘCIA:
- ukończone 21 lat

KURS PODSTAWOWY ADR ( WSZYSTKICH KLAS)
Wymagany jest dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas , w sztukach przesyłki i luzem.
Po ukończeniu tego kursu kierowcy mogą uczestniczyć w kursach specjalistycznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz materiałów promieniotwórczych i wybuchowych.
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH
Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m³, kierowcy pojazdów - baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m³ oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m³ na jednostkę transportową.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz.1571)