Od marca 2018r. nowy projekt - młodzież

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie!

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby o niskich kwalifikacjach,
* osoby z niepełnosprawnościami,
* kobiety.

W ramach projektu oferujemy:
* indywidualne doradztwo zawodowe,
* warsztaty efektywnego poruszania się po rynku pracy,
* pośrednictwo pracy,
* szkolenia zawodowe,
* 3-miesięczny płatny staż dla wszystkich uczestników.

Wszystkim uczestnikom/uczestniczkom projektu gwarantujemy pomoce i materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.