KURSY - WEDŁUG BRANŻMocną stroną kursów zawodowych jest:

*nabywanie przez uczestników konkretnej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w warunkach maksymalnie zbliżonych do stawianych przez pracodawców wymagań,

*wyrabianie właściwych postaw pracowniczych,

* przekaz wiedzy przez praktyków.

Prowadzimy kursy:

* Przyuczające do zawodu /lub wykonywania określonej pracy/.

* Kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach.

* Doskonalące w zawodzie.

* Doskonalące kompetencje osobiste i interpersonalne słuchaczy.

* Przygotowujące do przystąpienia do egzaminu przed zewnętrzną komisją i uzyskania uprawnień.